Новости Листа

Летна менторска програма за MERN full stack developer

Со нашата MERN stack летна менторска програма, станете fullstack developer и учествувајте во развивање на скалабилни автоматизирани системи во областа на blockchain, FinTech, InsurTech, човечки ресурси, Healthcare, образование…

Пријава

Почеток 25 јуни

Вкупно број на часови: 130

СПЕЦИЈАЛНА ЛЕТНА ЦЕНА за Mенторска програма за MEAN fullstack developer: 44.200,00 МКД

Во наредните 3 месеци ќе научите да го развивате секој дел од едно комплетно решение во enterprise индустријата со помош на MERN стекот (технологиите) - HTML5 & CSS3, JavaScript APIs, Building RESTful APIs with Node.js and MongoDB и ReactJS with Redux.

Во текот на менторската програма ќе имате можност да работите на реални проекти под менторство на претставник од ИТ компанија Inplayer кој со Вас ќе сподели искуство од секојдневните работни обврски и ќе Ви овозможи да работите во реална работна околина.

 • Можност за пракса или вработување во компанијата.
 • Тренери со долгогодишно искуство во програмирање и работа со комплексни системи од разни области во Македонија и странство.
 • Влез во кариерниот центар при Семос Едукација, за понатамошна препорака за пракса и вработување.
 • Работа на реални проекти
 • Научете да архитектирате скалабилни софтверски решенија во Cloud.
 • Научете да изработувате целосни системи со интеграција на надворешни APIs.

Датум на пријавување и уплата: 20 јуни

Можност на плаќање на рати со Visa или Master од било која банка. На 3, 6 или 12 рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка АД Скопје или на 6 рати без камата со Dinners кредитна картичка.

Пријавете се за Летна менторска програма за MERN fullstack developer на следниот линк 


Програма

Курс 1: HTML, CSS, JS

 • The HTML5 basics and text formatting
 • Content grouping
 • Creating tables and lists
 • Forms
 • CSS3 basics and usage of selectors
 • Basic element styling
 • CSS box model
 • Planning of HTML5 documents and cutting the design into HTML5
 • Basics of javascript the document object model (DOM)
 • Using javascript libraries for easier development

Курс 2: HTML 5 JavaScript APIs

 • Basic javascript structures in HTML5
 • Asynchronious Javascript And XML (AJAX)
 • HTML5 canvas
 • Working with Scalable Vector Graphics (SVG)
 • Audio and video elements
 • Geolocation of the web client
 • Live communication by using web sockets
 • Drag & Drop in HTML5
 • Web storage
 • Offline HTML5 applications

Курс 3: Building RESTful APIs with Node.js and MongoDB

 • What is Node.js? (variables, functions, closures, module pattern)
 • Core Node.js
 • Node.js Packages
 • Events and Streams
 • Getting Started with HTTP
 • Introducing Express
 • What is MongoDB? (Database, collection, document basics, Using Robomongo client application, basic Syntax)
 • Persisting Data with MongoDB
 • Front-End Basics
 • Debugging

Курс 4: ReactJS with Redux

 • Intro to React.js
 • Props and State
 • Lifecycle methods
 • React Router
 • HTTP requests using axios and fetch
 • Managing app state with Redux