Java

Java сертификација

Јава сертификацијата е една од најбараните топ 5 сертификати на глобално ниво. 
Процесот за стекнување на еден од овие сертификати го проширува вашето знаење и зависи од вашите вештини при извршување на значајни улоги, функции и задачи.

Нашите официјални Java обуки ве подготвуваат за стекнување на официјалната Java сертификација. Покрај теоретскиот дел, поголем дел од обуката се темели на практични вежби.

Java SE сертификација

Java SE

Java EE and Web Services сертификација

Java EE