Тестирањето на софтвер е еден од најважните процеси

Тестирањето на софтвер е еден од најважните процеси во создавањето на софтверскиот производ

Кој е Фисник Доко професионално и кое е значењето на титулата тренер за Microsoft и ISTQB обуки?

Тренер во Семос Едукација со над 20 сертификати за Microsoft курсеви (програмирање, бази на податоци и Azure), како и тренер за ISTQB курсеви за софтверски тестер. Во индустријата сум софтвер архитект со повеќегодишно искуство во дизајнирање на архитектурата, развој и тестирање на софтверски решенија.

Новите технологии се предизвик за мене, па затоа се трудам да ги следам новите трендови, моментално Big Data и Data Science.

Зошто ISTQB oбука и сертификација?

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) е меѓународна асоцијација од членови професионалци – софтвер тестери, кои ги креираат рамките и содржината за курсевите за софтверски тестер. ISTQB e лидер за обуки и сертификација која е меѓународно прифатена. Обуките обезбедуваат целосно и структурирано знаење на концептите на тестирање на софтвер почнувајќи од запознавање со областа, поимите, принципите, техниките, па сѐ до детално запознавање на сите фази, нивоа и типови на тестирање на софтвер.

Која е улогата на тестирање софтвер за quality assurance?

Quality assurance е фокусиран на управување на животниот циклус на софтверското решение и потврдување дали софтверот ги исполнува стандардите за квалитет. Тестирањето е дел на quality assurance. Тестирањето софтвер помага за да се увиди квалитетот на софтверот, обезбедува доверба во квалитетот на софтверот и го подобрува истиот.

Која е разликата на тестирање на софтвер во агилна и традиционална методологија?

Во традиционална секвенцијална методологија тестирањето најчесто се извршува по завршување на фазата на развој, тестерите најчесто се одвоени од програмерите и најчесто се вклучуваат во проектот покасно.

Во агилна методологија тестерот е вклучен во проектот по добивање на user сторијата, проверува дали може да се тестираат истите, учествува во естимација, заедно со програмерот пишуваат unit тестови, и потоа прави exploratory тестирање. Обемот на regression тестирање е многу поголем отколку во традиционалната методологија.

Кога мануелни и кога автоматски тестови?

Мануелните тестирања се извршуваат мануелно од страна на човек, а автоматските тестирања се извршуваат со помош на алатка, скрипта или софтвер.

Оваа одлука зависи од повеќе фактори: деталноста на спецификацијата, барањата на проектот, областа и типот на проектот, временските рокови, буџетот и интерните фактори на компанијата.
Мануелното тестирање најдобро одговара на следните сценарија: exploratory тестирање, usability тестирање и error guessing. Автоматското тестирање е најпогодно за regression тестирање, load тестирање, performance тестирање.

Какви знаења и вештини треба да поседува еден софтвер тестер?

Софтвер тестерот мора да ги знае принципите, фазите, нивоата и типовите дефинирани според силабусот на ISTQB. Треба да знае функционално и нефункционално тестирање, статично и динамично тестирање, black box и white box тестирање, дизајнирање на ефикасни тест случаи, извршување на истите, пишување детални извештаи за дефекти и exploratory тестирање.

Голема предност е ако софтвер тестерот има познавања на технологиите за развој, бази на податоци и типовите на апликации. Треба да се знаат методологиите на проектен менаџмент, алатки за управување со тестирање и алатки за нефункционално тестирање.

За успешно тестирање треба да се имаaт и следните нетехнички вештини: аналитички вештини, познавања на природата на бизнисот, јасни цели, независност, внимание на деталите, критички поглед и добра комуникација со тимот.

Каква е ситуацијата на ова поле кај нас во Македонија?

Побарувачката за софтвер тестери во Македонија последниве 2-3 години е доста голема. Имаме многу успешни приказни од слушателите кои ги посетиле ISTQB обуките, истите започнале со мануелно тестирање и потоа продолжиле и со автоматско тестирање. Поради големиот број на странски компании кај нас кои имаат многу сериозни проекти, оваа професија се извршува на високо ниво и според светските стандарди. На пазарот кај нас има повеќе простор за автоматско тестирање, затоа и има прилив од програмери во тестери.

На првата национална конференција за проектен и IT менаџмент презентираше за планирање и управување на тестирање со Team Foundation Server, што беше идејата на оваа презентација?

Целта беше управување на животниот циклус на апликациите со Team Foundation Server и користење на придобивките на интегрираното множество на алатки за управување со софтверски проекти, од планирање и развој до тестирање и поставување на продукција.

Во презентацијата имавме и реална демонстрација на Team Foundation Server 2018 за агилен проект, планирање на капацитет на тестерите во тимот, креирање на тест планови, тест случаи, управување и извршување на мануелни тестови и пријавување дефекти директно од пребарувачот.

Какво знаење и сертификација е потребно за квалификувани софтвер тестери?

Квалификуван софтвер тестер освен горенаведените знаења и вештини треба да ги има и следниве: пишување на детален тест план; контролирање и мониторирање на активностите за тестирање; пишување извештаи за тестирањето; автоматизирање на тестирањето; искуство со алатки за автоматски тестови; сертификат за ISTQB Foundation Level и сертификат за ISTQB Agile tester.

Повеќе за програмата на ISTQB обука и сертификација