SQL Server 2016
MCSE: Data Management and Analytics
Аплицирај
Број на пакети
6

SQL Server 2016

SQL Server 2016 опфаќа иновации кои ги трансформираат вашите податоци во интелигенти активности. Во оваа нова верзија, Microsoft, имплементира end-to-end решенија за менaџирање и анализа на податоци и тоа од каде било и од кој било уред.

Покажете ги вашите основни вештини како професионалци за бази на податоци, и тоа како за on-premises така и за cloud базирани бази на податоци.

MCSA: SQL 2016 Database Administration

Стекнувањето на MCSA: SQL 2016 Database Administration сертификатот, ги валидира вашите вештини за имплементација на бази на податоци и воедно ве квалификува за позицијата Администратор на бази на податоци.

ИспитКурсЧасовиЦена
70-764 20764: Administering a SQL Database Infrastructure
40
575 еур
70-765 20765: Provisioning SQL Databases
40
575 еур

MCSA: SQL 2016 Database Development

Со стекнувањето на MCSA: SQL 2016 Database Development сертификатот, ќе ги валидирате вашите вештини за развој и имплементација на бази на податоци, и ќе ве квалификува за позицијата database developer. 

ИспитКурсЧасовиЦена
70-761 20761: Querying Data with Transact-SQL
40
575 еур
70-762 20762: Developing SQL Databases
40
575 еур

MCSA: SQL 2016 BI Development

Со стекнување на MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development сертификатот, ќе ги валидирате вашите вештини за имплементација на extract, transform, and load (ETL) и data warehouse решенија, вклучувајќи имплементација на BI решенија со користење на милтидимензионални и табуларни дата модели, како и online analytical processing (OLAP) коцки. Со овој сертификат, ќе се квалификувате за позицијата BI developer.

ИспитиКурсЧасовиЦена
70-767 20767: Implementing a SQL Data Warehouse
40
575 еур
70-768 20768: Developing SQL Data Models
24
500 еур

MCSA: BI Reporting

Со стекнување на сертификатот MCSA: BI Reporting го демонстрирате вашето знаење потребно за анализа и визуелизација на податоци, моделирање на податоци и креирање на dashboard-и, во Excel и Power BI.  Тоа е вашиот прв чекор за да станете Data Management and Analytics Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

ИспитиКурсЧасовиЦена
70-778 20778: Analyzing Data with Power BI
24
500 еур
70-779 20779: Analyzing Data with Excel
24
500 еур

MCSA: Data Engineering with Azure

Со MCSA: Data Engineering with Azure сертификатот, ќе го демонстрирате вашето знаење потребно да дизајнирате и имплементирате аналитички и operational решенија на Azure како и имплементација на big data engineering workflows на HDInsight. Тоа е првиот чекор за да станете Data Management and Analytics Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

ИспитКурсЧасовиЦена
70-775 20775: Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight
40
680 еур
70-776 20776: Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services
38
680 еур

MCSA: Machine Learning

Со стекнување на MCSA: Machine Learning сертификатот, ќе го демонстрирате вашето знаење од областа на Machine Learning, Data Scientists и Data Analysts позициите, особено за процесирање и анализа на огромен број на податоци со користење на R и Azure cloud сервиси, со цел да се изградат интелигентни решенија. Ова е првиот чекор за да станете Data Management and Analytics Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).

ИспитКурсЧасовиЦена
70-773 20773: Analyzing Big Data with Microsoft R
24
575 еур
70-774 20774: Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
40
680 еур

MCSE: Data Management and Analytics

Демонстрирајте ги вашите способности за администрација на SQL Server, развој на enterprise-scale решенија на бази на податоци, како и BI решенија и тоа во on-premises и cloud околина. Со овој сертификат, ќе се квалификувате за голем сет на позиции како што се database analyst, database designer, и business intelligence аналитичар.

MCSE: Data Management and Analytics сертификатот може да го стекнете на следниот начин:

Чекор 1. Стекнете се со еден од Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) сертификатите:

 • MCSA: SQL Server 2012/2014
 • MCSA: SQL 2016 Database Administration
 • MCSA: SQL 2016 Database Development
 • MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development
 • MCSA: Machine Learning
 • MCSA: BI Reporting
 • MCSA: Data Engineering with Azure

Чекор 2. Посетете еден од следниве курсеви и положете го соодветниот испит:


Data Management and Analytics path

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Microsoft Official Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Сертификат

Data Management and Analytics сертификатот ги препознава оние професионалци, кои имаат експертиза во специфични сегменти од Microsoft BI решенија, со цел да испорачаат, развијат и подржуваат BI проекти.
Клучни технологии: SQL Server 2016, SQL Server 2014, Business Intelligence, Big Data.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: SQL 2016 Database Administration сертификатот се стекнува со успешно положување на двата испити: 70-764 и 70-765.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: SQL 2016 Database Development сертификатот се стекнува со успешно положување на потребните испити: 70-761 и 70-762.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 

MCSA: SQL 2016 Business Intelligence Development сертификатот се стекнува со успешно положување на двата испити: 70-767 и 70-768.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: BI Reporting сертификатот се стекнува со успешно положување на двата испити: 70-778 и 70-779.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: Data Engineering with Azure сертификатот се стекнува со успешно положување на двата испити: 70-775 и 70-776.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

MCSA: Machine Learning сертификатот се стекнува со успешно положување на двата испити: 70-773 и 70-774.

Сертификат: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Data Management and Analytics

MCSE: Data Management and Analytics сертификатот се стекнува со MCSA еден сертификат од: SQL Server 2012/2014, SQL 2016 Database Administration, SQL 2016 Database Development, SQL 2016 Business Intelligence Development, Machine Learning, BI Reporting, Data Engineering with Azure, и положување на еден од изборните испити: 70-473, 70-475, 70-464, 70-465, 70-466, 70-467, 70-762, 70-767, 07-768, 07-773, 07-774 или 70-775.

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура